SKiBA Rekrutacja
Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017

STUDIA DZIENNE

 

Wydział Animatorów Kultury

 

Specjalizacje do wyboru: animacja społeczności lokalnych (ASL), arteterapia, film pantomima, taniec, teatr.

 

Dla starających się o przyjęcie do Studium w trybie stacjonarnym przewidzieliśmy w tym roku dwa terminy rekrutacji:

 

   • Termin pierwszy – 06 lipca 2016 r. (środa) godz. 11.00
   • Termin drugi – 30 sierpnia 2016 r. (wtorek) godz. 11.00

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie stacjonarnym składają w sekretariacie Studium odpowiednio do dnia 04 lipca 2016 r.r. lub do dnia 26 sierpnia 2016 r. następujące dokumenty:

 

 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis), dopuszcza się dostarczenie świadectwa w późniejszym terminie,
 2. podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem,
 3. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do nauki na wybranym kierunku/specjalizacji,
 4. dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, na matowym papierze,
 5. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 6. ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 7. dowód wpłaty darowizny w wysokości 70 zł na podane niżej konto.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego chcemy poznać jego zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranej przez niego specjalizacji.

 

 


 

 

STUDIA ZAOCZNE

 

Wydział Bibliotekarski

 

Specjalizacje do wyboru: bibliotekarstwo, biblioterapia.

 

Wydział Animatorów Kultury

 

Specjalizacje do wyboru: animacja społeczności lokalnych, arteterapia, film.

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla starających się do Studium w trybie zaocznym odbędzie się :

 

17 września 2016 r. (sobota), godz.11.00

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie zaocznym składają w sekretariacie Studium do dnia 15 września 2016 r. następujące dokumenty:

 

 1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
 2. ewentualne skierowanie na studia z miejsca pracy,
 3. ewentualne zaświadczenie o stażu pracy zawodowej w bibliotece lub innej instytucji kultury lub zaświadczenie o wolontariacie,
 4. podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem,
 5. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do nauki na wybranym kierunku/specjalizacji,
 6. dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, na matowym papierze,
 7. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 8. ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 9. dowód wpłaty darowizny w wysokości 70 zł. na podane niżej konto

 

Podobnie jak na w przypadku studiów dziennych postępowanie kwalifikacyjne ma formę bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego chcemy poznać jego zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranej przez niego specjalizacji.

 

Na studiach zaocznych oczekujemy kandydatów, dla których wybrana specjalizacja będzie uzupełnieniem ich dotychczasowego wykształcenia zdobytego na innych kierunkach studiów. Na studia zaoczne przyjmujemy również absolwentów szkół średnich, którzy z różnych powodów nie mogą podjąć studiów w trybie dziennym. Studium nie posiada własnej bursy i nie dysponuje funduszem stypendialnym.

 

Jednorazowa opłata w formie darowizny, którą prosimy uiścić przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej, wynosi w roku szkolnym 2016/2017 - 70 zł.

 

Od kilkunastu lat słuchacze Studium wnoszą na konto środków specjalnych, a obecnie dochodów własnych szkoły, darowiznę:

 

 • słuchacze studiów dziennych – 100 zł w semestrze
 • słuchacze studiów zaocznych – 300 zł w semestrze

 

Pieniądze należy wpłacać na konto:

 

NBP O/Okręgowy Wrocław 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000

 

tytułem wpłaty : DAROWIZNA

 

Środki te przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu i inne wydatki konieczne w procesie dydaktycznym.

 

Wpłacone darowizny nie podlegają zwrotowi.

 

Kandydaci do Studium muszą się liczyć z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z udziałem w warsztatach artystyczno-metodycznych, w wycieczkach dydaktycznych i w innych dodatkowych zajęciach.