SKiBA Rekrutacja
Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

UWAGA! NOWA SZKOŁA!


Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 września 2017 roku otwieramy artystyczną szkołę policealną pod nazwą:

 

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA" we Wrocławiu,


które realizować będzie dwuletni eksperymentalny program kształcenia w następujących zawodach:


 • animator działań arteterapeutycznych,
 • animator działań filmowych,
 • animator działań pantomimicznych,
 • animator działań teatralnych,
 • animator tańca,
 • animator czytelnictwa.

 

Przykładowe miejsca pracy absolwentów Studium

Absolwenci wyżej wymienionych eksperymentalnych zawodów powinni, po ukończeniu Studium, znaleźć pracę w takich miejscach jak np. domy, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej, domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kluby książki, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola i szkoły integracyjne, domy dziecka, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria, samozatrudnienie (działalność gospodarcza).

 

Nauka we wszystkich wymienionych wyżej zawodach prowadzona będzie w trybie dziennym i zaocznym. Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca.

 

Czas trwania nauki

Nauka trwa 2 lata, (cztery semestry) i kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia szkoły policealnej w jednym z wymienionych wyżej zawodów.

 

Kto może podjąć naukę?

 • Absolwenci szkól ponadgimnazjalnych (bez matury).
 • Maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników.
 • Studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód.
 • Osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


TRYB DZIENNY


Rozmowa kwalifikacyjna:

 

 • I termin: 6 lipca 2017 r. (czwartek) godz. 11.00
 • II termin: 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) godz. 11.00

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie dziennym składają w sekretariacie Studium odpowiednio do dnia 04 lipca 2017 r. lub do dnia 24 sierpnia 2017 r. następujące dokumenty:

 

 1. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
 2. pdf button podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem, (druk do pobrania),
 3. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
 4. dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, na matowym papierze,
 5. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 6. ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 7. dowód wpłaty darowizny w wysokości 70 zł na podane niżej konto.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego chcemy poznać jego zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranego zawodu.

 

TRYB ZAOCZNY


Rozmowa kwalifikacyjna:

 

 • 2 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie zaocznym składają w sekretariacie Studium do dnia 30 sierpnia 2017 r. następujące dokumenty:

 

 1. świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub świadectwo dojrzałości (oryginał lub poświadczony odpis),
 2. pdf button podanie o przyjęcie do Studium i życiorys z własnoręcznym podpisem, (druk do pobrania),
 3. zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do nauki w wybranym zawodzie,
 4. dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, na matowym papierze,
 5. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 6. ewentualne zaświadczenia, opinie o aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej kandydata (do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
 7. dowód wpłaty darowizny w wysokości 70 zł na podane niżej konto.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę bezpośredniego spotkania z kandydatem, podczas którego chcemy poznać jego zainteresowania kulturą i życiem społecznym, w tym szczególnie w obszarze wybieranego zawodu.

Jednorazową opłatę w formie darowizny za postępowanie kwalifikacyjne, należy uiścić przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej. W roku szkolnym 2017/2018 opłata wynosi 70 zł.

Pieniądze należy wpłacać na konto:

 

NBP O/Okręgowy Wrocław 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000

tytuł wpłaty: DAROWIZNA


Słuchacze Studium wnoszą wraz z rozpoczęciem nauki na podane wyżej konto dochodów własnych Studium darowiznę w wysokości:

 

 • nauka w trybie dziennym – 100 zł w semestrze
 • nauka w trybie zaocznym – 300 zł w semestrze.

 

Środki te przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu i inne wydatki konieczne w procesie dydaktycznym.

                                           Wpłacone darowizny nie podlegają zwrotowi.


Kandydaci do Studium muszą się liczyć z ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z udziałem w warsztatach artystyczno-metodycznych, w wycieczkach dydaktycznych i w innych dodatkowych zajęciach.

Studium nie posiada własnej bursy i nie dysponuje funduszem stypendialnym.

 

 

Uwaga!


W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy,

którego działalność dydaktyczna wygasa z dniem 1 września 2018 r.