SKiBA Ramowe plany nauczania
Ramowe plany nauczania

Poniższe przepisy dotyczą Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, którego działalność dydaktyczna wygasa 1 września 2018 r.

 

Studium wrocławskie, podobnie jak dwie pozostałe państwowe szkoły tego typu w Polsce (w Krośnie i w Kaliszu), działa w oparciu o podstawy programowe opublikowane w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. 6 sierpnia 2014 r., poz.1039.

 

Zob. także: Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z komentarzami, Wydawnictwo Centrum Edukacji Artystycznej , Warszawa 2014

 

Zawód animator kultury (symbol cyfrowy 343901)- załącznik nr 4, s. 55-66

Zawód bibliotekarz (symbol cyfrowy 343301)- załącznik nr 5, s.67-74

Publikacja dostępna do wglądu w Studium