SKiBA Historia
Historia - 2000

 

2000

 

Studium obchodzi 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji organizuje sesję popularnonaukową: Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych.  Animacja -  animator i jego kształcenie i wydaje publikację jubileuszową pod tym samym tytułem;

 

2001

 

30 marca - Studium organizuje na zlecenie Wydziału Kultury i Sportu Urzędu  Miejskiego we Wrocławiu konferencję popularnonaukową na temat edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Materiały konferencji ukazują się drukiem:  Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży . Z doświadczeń wrocławskich, Wrocław 2001;

 

2002

 

 • Zarząd Miasta Wrocławia podejmuje uchwałę o przekazaniu Studium na jego siedzibę budynku przy ul. Niemcewicza 2 wraz z salą gimnastyczną w podwórzu;
 • 1 marca - Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Studium zwraca się z prośbą do Dyrektora Departamentu  Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury, dołączając stosowny projekt, o podjęcie starań o przekształcenie Studium  w szkołę wyższą /licencjacką/ kształcenia animatorów kultury;
 • 18 grudnia  -Sekcja Uczelni Artystycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego nie przychyla się do  prośby Studium, szczególnie ze względu na „brak nazwy  >>animacja  kultury<< w wykazie zatwierdzonym przez Radę Główną  Szkolnictwa Wyższego i Minister-stwo Edukacji Narodowej i Sportu nazw  kierunków studiów oraz brak wystarczającego minimum kadrowego  spełniającego wymogi kwalifikacji akademickich, zgodnego z odpo-wiednim   rozporządzeniem MENiS.”.

 

2003

 

 • 7 maja roku  - minister kultury Waldemar Dąbrowski występuje do ministra edukacji narodowej i sportu  z prośbą o powołanie we Wrocławiu na bazie  Studium Wyższej Szkoły Zawodowej Animacji Kultury. Do wniosku dołączona zostaje pełna dokumentacja projektu nowej szkoły zgodna z wymogami prawnymi;

Ze względu na  brak w wykazie kierunków kształcenia na poziomie wyższym animacji kultury  odpowiedź jest odmowna.

 • 10-11 października Studium  jest współorganizatorem konferencji  „Biblioterapia  w bibliotece”;
 • 28 listopada  Studium  organizuje pod patronatem Ministerstwa Kultury Spotkanie Warsztatowe: Animacja społeczno-kulturalna. Filozofia i praktyka.

 

2004

 

Grudzień - wychodzi  drukiem książka Konteksty animacji społeczno - kulturalnej, (Wrocław, 2004) zawierająca  materiały  z ubiegłorocznej  konferencji.

 

2005

 

 • 7-10 listopada Studium obchodzi 45 lat swojego istnienia;
 • 25 listopada - Studium  organizuje ogólnopolskie  spotkanie „Arteterapia w  teorii i praktyce”.

 

2006

 

 • 31 maja  minister  kultury wydaje  nowe  rozporządzenie  w sprawie  egzaminów  eksternistycznych  i na kierownika tych   egzaminów    zostaje powołana mgr Maria  Kulewska;
 • Wicedyrektorem  Studium  zostaje  mgr  Genowefa Surniak.

 

2007

 

W maju  z okazji  otwarcia nowej  siedziby Dolnośląskiej Biblioteki  Pedagogicznej Studium  jest organizatorem wystawy Aktywizacja procesu  dydaktycznego  przedstawiającej dorobek  Studium w zakresie  aktywnych  metod nauczania. Ukazuje  się także okolicznościowa  publikacja pod tym samym  tytułem.

 

2008

 

 • Działający  przy  Studium  Teatr „Zielona Latarnia” im. Ireny Rzeszowskiej obchodzi 60. swojej działalności. Z tej  okazji zostaje zorganizowana  okolicznościowa  wystawa oraz ukazuje się  książka 60  lat Teatru Zielona Latarnia we Wrocławiu, Wrocław 2008 (Teatr  został przyjęty  pod opiekę  Studium uchwałą  Rady  Ped. z 27 lutego 2003 r.);
 • W roku szkolnym 2008/2009  zamknięto   kształcenie na specjalizacji  turystycznej.

 

2009

 

 • W roku  szkolnym 2009/2010 uruchomiono w trybie  eksperymentalnym  na Wydziale  Animatorów  Kultury -  specjalizację pantomimiczną;
 • W listopadzie  2009 roku w Dzienniku Ustaw Nr 202, poz.1553 ukazała  się ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, w której czytamy:
  • „8) po art. 261 dodaje się art. 261a i 261b w brzmieniu:
   Art. 261a. 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może, w drodze rozporządzenia, na wniosek organu prowadzącego:
   1) przekształcić publiczną szkołę pomaturalną, kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych albo kolegium pracowników służb społecznych w publiczną uczelnię zawodową;
   2) włączyć placówki, o których mowa w pkt 1, do uczelni publicznej, po uzyskaniu zgody senatu tej uczelni;
   3) połączyć placówki, o których mowa w pkt 1, w publiczną uczelnię zawodową.”

 

Rodzi się nadzieja, że po 50  latach  istnienia  Studium  uda się je  przekształcić w Wyższą Szkołę Zawodową, zachowując  i rozwijając  sprawdzone  w nim   koncepcje i  kierunki kształcenia.

 

2010

 

 • Marzec - zespół nauczycieli  Studium  przygotowuje  na  zlecenie  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego nowe  podstawy  programowe  do  wszystkich  przedmiotów  wykładanych  w Studium;
 • 28-29 kwietnia  - Studium jest organizatorem ogólnopolskiej  konferencji „Edukacja  w Animacji. Taniec. Druk materiałów w  przygotowaniu. Przygotowano autorską  koncepcję programową, plan nauczania i podstawy  programowe do kształcenia  animatora w zakresie profilaktyki;
 • 22 października 2010 roku  Studium obchodzi 50  lat swojej działalności;

 

W Studium  pracuje  58  nauczycieli ( w tym  18  etatowych). 10  nauczycieli  posiada stopień  naukowy  doktora,  28  osób to  nauczyciele  dyplomowani. W ciągu  50  lat  działalności dyplom  ukończenia  Studium otrzymało ponad 5000 osób.

 

W roku  szkolnym  2010/2011 uczy  się  w  Studium   250  słuchaczy.