SKiBA Historia
Historia - 1990-1999

 

1991

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna  w Zielonej Górze wprowadza 3,5–letnie studia magisterskie dla absolwentów Studium. Działalność ta została przerwana w wyniku interwencji MEN, które listem z 26 maja 1997 r. zabroniło prowadzenia tzw. drożności.

 

1992

 

1 stycznia - na mocy ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. opiekę nad Studium przejmuje Ministerstwo Kultury i Sztuki: „Ilekroć  w dalszych przepisach jest mowa  bez bliższego określenia  o /.../ 2. Szkole artystycznej – należy przez to rozumieć także szkołę bibliotekarską i animatorów kultury.”

 

1993

 

 • Zostają  opracowane i opublikowane programy nauczania dla zawodu bibliotekarz. W pracach programowych biorą udział również nauczyciele wrocławskiego Studium;
 • Zawód animatora kultury zostaje wpisany z inicjatywy MKiS do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego pod sygnaturą 2811( w miejsce dotychczasowego instruktora kulturalno-wychowawczego), a zawód bibliotekarza pod sygnaturą 2501.
 • Od 15 marca do 15 kwietnia   -  powołane na mocy porozumienia Ministerstwa Kultury  i  Sztuki, Centrum Animacji Kultury i Centrum Edukacji  Artystycznej zespoły badawcze przeprowadzają we wszystkich Studiach w kraju badania diagnostyczne podsumowane „Raportem o funkcjonowaniu  Państwowych Szkół Kulturalno-Oświatowych i Bibliotekarskich we Wrocławiu, Ciechanowie, Krośnie, Opolu i Kaliszu”, CAK, Warszawa 1993;

 

1994

 

 • 7 marca  r.  - Rada Pedagogiczna Studium uchwala nowy Statut  szkoły i przyjmuje nową nazwę: Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów  Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, w skrócie SKiBA;
 • Powstaje specjalizacja   filmowa.

 

1995

 

Styczeń  zostaje powołana przez  ministra kultury Komisja ds. programów kształcenia animatorów kultury  w Państwowych  Pomaturalnych Studiach  Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy pod kierunkiem dr Anny Cegieły . Na 9 członków komisji  - 3 osoby pochodzą z wrocławskiego Studium: dr Adam Nobis, mgr Ewa Molenda i mgr Krystyna Hrycyk. Komisja wielokrotnie w swojej pracy zwraca uwagę na potrzebę przekształcenia Studium w szkołę trzyletnią. Tendencja ta znalazła również odzwierciedlenie w opracowanych programach nauczania.

 

1996

Powstaje  specjalizacja animacja społeczności lokalnych.

 

1997

 

 • Zatwierdzenie programów nauczania dla zawodu  animator kultury przez ministra kultury Michała Jagiełłę: „Dokumentacja programowa Państwowych Pomaturalnych  Studiów Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. Zawód : animator kultury (2811), CEA,CAK, Warszawa 1997;
 • Powstaje  specjalizacja  arteterapeutyczna – w całości opracowana przez  nauczycieli  Studium;
 • 18-19 kwietnia 1997 roku Studium organizuje ogólnopolską konferencję Biblioterapeuta. W poszukiwaniu  tożsamości zawodowej  i  wydaje publikację o tym samym tytule;
 • Absolwenci  biblioterapii powołują do  życia Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne;
 • Zaczyna się ukazywać kwartalnik „Biblioterapeuta”;
 • Na podstawie  rozporządzenia ministra  kultury od 1997 roku można ukończyć Studium w  systemie eksternistycznym;

 

1999

 

 • Powstaje przy Studium  z inicjatywy  nauczycieli i  słuchaczy Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury „SMAK”;
 • Zatwierdzone zostają nowe programy nauczania na Wydziale Bibliotekarskim: Dokumentacja programowa. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie. Zawód :Bibliotekarz 414[01}, MKiS, CUKB, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999). W opracowaniu  programów i ich recenzowaniu biorą udział  nauczyciele  Studium.